Mesterbakeren har og tar ansvar, og vil ved lønnsom og ansvarlig drift bidra til at verden når FN´s bærekraftsmål.

Vårt ansvar skal vises i alle våre prosesser. Det gjelder våre produkter, vår miljøpåvirkning, å ta vare på våre medarbeidere eller bidra til sunnhet i befolkningen. 

Våre retningslinjer for bærekraftig forretningspraksis danner grunnlaget for vårt bærekraftsarbeid som bygger på respekt for mennesker, samfunn og miljø. Våre retningslinjer kan leses om i dokumentet her:

I Mesterbakeren tar vi ansvar for vår påvirkning på miljøet og vår omverden. Vi har fokus på forbruket av råvarer og energi for å unngå utarming av planetens ressurser og også hvordan vi påvirker og bidrar til medmenneskers hverdag.

Vårt arbeide med bærekraft har vi strukturert i 3 hovedområder: Mennesker, matsvinn og miljøpåvirkning. Innen hvert av disse hovedområdene arbeider vi med flere initiativ som til sammen skal bidra til et mer bærekraftig samfunn.

Mennesker

Gjennom vårt arbeid sikrer vi å ta vare på våre medarbeidere, våre samarbeidspartnere og våre kunder. Internt jobber vi for å sikre en trygg og involverende arbeidsplass gjennom våre prosesser og metoder. Vi følger de etiske retningslinjene for bærekraftig forretningsdrift skissert av etisk handel Norge for å sikre gode arbeidsforhold i vår egen bedrift og hos våre samarbeidspartnere. 

Vi har siden 2016 vært medlem av saltpartnerskapet, og arbeidet systematisk med å redusere saltinnholdet i våre produkter. Dette arbeidet har vi videreført ved å være en del av «intensjonsavtalen for et sunnere kosthold». 

Våre produkter er trygge å spise. Mesterbakeren er sertifisert etter FSSC 22000. Gjennom vårt utviklingsarbeid bidrar vi til folkehelsen for våre forbrukere ved å holde fokus på fettinnhold (produkter uten transfett og palmeolje), grovhet og lavt saltinnhold i våre produkter. 

Trygghet, likeverd og involvering

Det skal være trygt å arbeide i Mesterbakeren. Vi har siden 2017 lagt ekstra trykk på HMS arbeidet. Mesterbakeren arbeider systematisk med HMS, gjennom risikovurderinger av potensielle farer ved bruk av maskiner i våre prosessere, systematiske vernerunder og månedlige HMS møter. Bakerbransjen er preget av prosesser som er fysisk tunge. Mesterbakeren vil ha ekstra søkelys på å kartlegge og å forebygge operasjoner som kan skape muskel- og skjelettplager. Vi søker alle ansattes engasjement for en tryggere hverdag gjennom arbeidet med risikoobservasjoner og deling av informasjon mellom våre bakerier. 

En trygg arbeidsplass kjennetegnes også av likeverd hvor alle kan trygt si hva de mener. Likeverd mellom kjønn, alder, funksjonsnivå og etnisitet. Medarbeiderundersøkelse og metodisk bearbeiding av resultatene er et verktøy for å måle og å styre forbedringstiltak av det fysiske og psykiske likeverdet. Likeens er målrettet lederutdanning av ledere med personalansvar på flere nivåer i bedriften. 

Mesterbakeren er opptatt av godt arbeidsmiljø og god trivsel. Vi bruker LEAN som verktøy for involvering som skaper samhold og lagånd i hverdagen. 

Matsvinn

Mesterbakeren har forpliktet seg gjennom Bransjeavtalen om reduksjon av matsvinn til å redusere matsvinnet med 30 % innen 2025 og med 50 % innen 2030 målt mot 2015.

Vi måler matsvinnet månedlig i våre bakerier i form av overproduksjon og vrakprodukter (brød som ikke møter våre kvalitetskrav og dermed ikke er salgbare). Matsvinn i butikk måler vi daglig gjennom salgstall vi mottar fra REMA 1000. 

Vi har dyktige ansatte som har gode verktøy for å treffe med et riktig brødvolum ut fra kundens behov i hver eneste butikk, hver eneste dag. De benytter en avansert beregningsmodell som bruker kunstig intelligens for å treffe best mulig på etterspørselen. 

Bakeriene våre får da et godt grunnlag for hva de skal bake og det bidrar til å begrense overproduksjon. 

Brød som ikke blir levert fra bakeri blir i økende grad donert til Matsentralen.

Brød og bakervarer som ikke er egnet for donasjon går til dyrefor.

Vi har utviklet mange produkter som bidrar til å redusere matsvinn hjemme hos forbrukerne:

  • Skåret brød i emballasje som kan fryses
  • Dagsferske brød av høy kvalitet som holder seg ferske lenge
  • Emballerte småbrød og småvarer som gjør at de holder seg ferske lenger
  • Fryste brød og holdbare brød som alternativ til dagsfersk slik at butikkene alltid har brød å tilby kundene

På varer med holdbarhet datomerker vi med en supplerende tekst «best før, ofte god etter».

Miljøavtrykk

Et klimaavtrykk representerer den totale mengden klimagasser eller karbondioksid (CO2) som slippes ut i atmosfæren som følge av ulike aktiviteter. Mesterbakeren arbeider med å redusere sitt klimaavtrykk gjennom produktinnovasjon og sirkulært fokus, investering i fornybar energi, reduksjon av energiforbruk og avfall, samt ulike tiltak i leverandørkjeden. 

Mange av våre produkter er emballerte for å ivareta mattrygghet og for å bevare ferskhet. Vi har derfor bla. arbeidet med å gå fra duo materiale til monomateriale og har nå kun rent papir eller plast som emballasje på våre produkter. Dette gjør at forbruker lett kan kildesortere all emballasje som produktene leveres i og dermed tilrettelegge for   resirkulering av råstoffene. I tillegg arbeider Mesterbakeren med optimalisering av størrelse/formater på emballasjen pr. produkt, og har i løpet av 2023 redusert forbruket av plast med 15,8 tonn. 

 

Energi

Å produsere bakevarer krever energi og Mesterbakeren har stort fokus på energieffektivisering og investering i fornybar energi. Siden 2011 og frem til 2024 har alle bakeriene til Mesterbakeren flyttet til nye og mer energieffektive bygg, samt investert i mer tilpasset produksjonsutstyr som er mer energieffektivt. Mesterbakeren har med sitt nye anlegg i Trondheim fjernet den siste oljefyrte bakeriovnen i selskapet. Dette innebærer et kutt i oljeforbruk på 79 000 liter olje i året.  Det er også investert i solcelleanlegg ved dette nye bakeriet og det er installert solcelleanlegg på bakeriene i Kristiansand og Stavanger i 2024. 

Disse solcelleanleggene forventes å produsere ca 10% av det totale årlige energibehovet på de respektive bakerier.

Mesterbakeren implementerer også på sine bakerier effektreduserende systemer for å redusere belastningen på strømnettet i Norge. Dette vil bidra til mer tilgjengelig kapasitet i strømnettet andre virksomheter og husholdninger, og dermed bidra til at man ikke trenger å bygge ut like mye ny infrastruktur for strømforsyningen i Norge. Samtlige bakerier vil ha slikt utstyr på plass innen August av 2024. 


Transport

Mesterbakeren er med sine 9 bakerianlegg og 7 samarbeidsbakerier i Nord en «lokalbaker» for REMA 1000 sine 700 butikker og ferske bakevarer leveres 6 dager i uken. Vi arbeider tett med våre innleide transportører for å optimalisere kjørelengde og redusere utslipp fra bilene. Samtlige fossilbiler er over på EUR 6 standard, 11 biler går på Bio gass og det er en i El- bil i Trondheim. Til sammen er co2 utslippet fra transport redusert med 34,9 % fra 2019 til 2024, målt i utslipp pr butikk. 


I tillegg har Mesterbakeren også valgt å knytte seg til en merkeordning (PEFC) som sikrer at alt av papiremballasje som brukes av Mesterbakeren kommer fra bærekraftig skogsdrift.

Energi

Å produsere bakevarer krever mye energi og Mesterbakeren har stort fokus på energieffektivisering og investering i fornybar energi. Siden 2011 og frem til 2023 har alle bakeriene til Mesterbakeren flyttet til nye og mer energieffektive bygg, samt investert i mer tilpasset produksjonsutstyr som er mer energieffektivt.

Mesterbakeren har med sitt nye anlegg i Trondheim fjernet den siste oljefyrte bakeriovnen i selskapet, og dette innebærer et kutt i oljeforbruk på 79 000 liter olje i året.  Det er også investert i solcelleanlegg ved dette nye bakeriet og et tilsvarende solcelleanlegg vil bli etablert på bakeriet i Kristiansand i løpet av 2023. 

Mesterbakeren implementerer også på sine bakerier effektreduserende systemer for å redusere belastningen på strømnettet i Norge. Dette vil bidra til mer tilgjengelig kapasitet i strømnettet for andre virksomheter og husholdninger, og dermed bidra til at man ikke trenger å bygge ut like mye ny infrastruktur for strømforsyningen i Norge.

Transport

Mesterbakeren er med sine 9 bakerier i Sør og 11 samarbeidsbakerier i Nord en lokalbaker for alle REMA 1000 sine butikker. Ferske bakervarer leveres opp til 6 dager i uken.

Vi arbeider tett med våre innleide transportører for å optimalisere kjørelengde og redusere utslipp fra bilene.

Samtlige fossilbiler er over på EUR 6 std., 9 biler går på biogass og det er en elbil i Bergen og en i Trondheim. Til sammen er co2 utslippet fra transport redusert med 25% fra 2019 til 2023.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022. Loven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Dette gjelder både egen virksomhet, leverandører og verdikjeden til våre leverandører. Innføringen av loven medfører at vi i Mesterbakeren og andre bedrifter må gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og på den måten reduserer risikoen for at vår virksomhet forårsaker eller medvirker til brudd på menneskerettighetene.

Aktsomhetsvurdering

Mesterbakeren gjennomfører aktsomhetsvurderinger av egen og leverandørers virksomhet. Dette gjør vi for å kartlegge, forebygge og begrense negative konsekvenser for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og vi setter inn tiltak der det er nødvendig. Mesterbakerens redegjørelse for aktsomhetsvurderingene kan du lese her.

Hvor finner jeg batchnummer

Våre dagsferske brød og kaker på nett har ikke batchnummer. Angi isteden dato for kjøp.

Våre holdbare brød har batchnummer/produksjonsdato stemplet på klips. 

Våre holdbare kaker og småvarer har batchnummer stemplet på posen. 

Våre fryste kaker har batchnummer/produksjonsdato stemplet på etiketten. 

Hvor finner jeg best før dato

Våre dagsferske brød og kaker på nett har ikke stempling på emballasjen. Angi isteden dato for kjøp.

Våre holdbare brød, kaker og småvarer har best før-dato stemplet på klistrelapp.